Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ПУМБ повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ”!


Повідомляємо Вас про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ”(далі – Банк, ПАТ «ПУМБ»).
Річні Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 21 квітня 2017 року за місцезнаходженням Банку: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд.4 (зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).
Початок Зборів об 11:00 годині.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись 21 квітня 2017 року з 10:30 до 10:55 за місцем проведення Зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде складено станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.


Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:


1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Банку.
Проект рішення:
1.1. Обрати Секретарем Зборів Насєкан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.
1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:
1) Голова Лічильної комісії – Гетьман Анна Данилівна, Начальник Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;
2) Член Лічильної комісії – Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту.
1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборах акціонерів Банку).
2. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік.
Проект рішення:
2.1. Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) Банку за 2016 рік, а саме фінансову звітність Банку за 2016 рік, підготовлену у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ) (Додаток №3 до Протоколу).
3. Про затвердження заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік.
Проект рішення:
3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», відносно річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік, а саме фінансової звітності Банку за 2016 рік, підготовлену у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ) (Додаток №4 до Протоколу), без зауважень та додаткових заходів.
4. Про затвердження звіту та висновків Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік.
Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт та висновки Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2016 рік (Додаток №5 до Протоколу).
4.2. Затвердити звіт Правління Банку про результати діяльності у 2016 році (Додаток №6 до Протоколу).
5. Про затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2016 рік.
Проект рішення:
5.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за підсумками діяльності в 2016 році (Додаток №7 до Протоколу).
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2016 рік.
Проект рішення:
6.1. Прибуток, отриманий Банком за 2016 рік відповідно до річних результатів діяльності (річного звіту) Банку за 2016 рік, підготовлених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), у розмірі 367 010 512,88  гривень спрямувати на покриття збитків минулих років. 
7. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
Проект рішення:
7.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради Банку.
8. Про встановлення кількісного складу Спостережної ради Банку.
Проект рішення:
8.1. Встановити склад Спостережної ради Банку у кількості 6 осіб.
9. Про обрання членів Спостережної ради Банку.
(Пропозиції щодо кандидатів до складу Спостережної ради Банку вносяться не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів Банку).
10. Про обрання Голови Спостережної ради Банку.
Проект рішення:
10.1. Обрати Головою Спостережної ради Банку Попова Олега Миколайовича.
10.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов’язані з обранням Спостережної ради Банку.
11. Про затвердження умов цивільно-правового договору з членом Спостережної ради, встановлення розміру винагороди, затвердження кошторису для оплати та обрання особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору з членом Спостережної ради.
Проект рішення:
11.1. Затвердити та схвалити умови цивільно-правового договору, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. Встановити та схвалити розмір винагороди, визначений у вказаному цивільно-правовому договорі (Додаток №8 до Протоколу).
11.2. Затвердити кошторис для оплати за цивільно-правовим договором, що укладатиметься з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О. (Додаток №9 до Протоколу).
11.3. Збільшення розміру винагороди Дугадко Г.О. протягом дії цивільно-правового договору можливе в межах затвердженого кошторису, за умови отримання Банком попереднього погодження збільшення винагороди від АТ «СКМ».
11.4. Обрати Голову Правління Банку, Черненка Сергія Павловича, особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Спостережної ради Банку Дугадко Г.О., в тому числі додаткових договорів до нього.


Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектами рішень по кожному з питань, включених до проекту порядку денного: https://pumb.ua/
Для участі у Зборах при собі необхідно мати:  •  акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку.

  •  представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах.


З документам стосовно порядку денного Зборів, акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Банку:  04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 4 у робочі дні тижня з 9.00 до 18.00 години.
Телефон для довідок: (044) 231-71-99 (вн.8292). Контактна особа: Гетьман А.Д.


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПУМБ» (тис. грн.) *


Найменування показника


Період


звітний (2016)


попередній (2015)


Усього активів


44 552 608


37 644 091


Основні засоби


  1 500 973


1 452 322


Довгострокові фінансові інвестиції


0


0


Запаси


213 074


10 241


Сумарна дебіторська заборгованість


356 750


422 648


Грошові кошти та їх еквіваленти


7 020 013


5 749 868


Нерозподілений прибуток


112 122


-265 563


Власний капітал


4 048 295


3 666 649


Статутний капітал


3 294 492


3 294 492


Довгострокові зобов'язання


5 292 785


5 802 677


Поточні зобов'язання


35 211 528


28 174 765


Чистий прибуток (збиток)


367 011


-1 752 470


Середньорічна кількість акцій (шт.)


14 323 880


14 323 880


Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)


-


-


Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду


-


-


Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)


5775


5325


* Застереження: зазначена вище інформація за 2016 рік наведена виходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Спостережна рада Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.Поделиться:

×