Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ПФТС разослала всем торговцам проект положения о порядке регистрации выпуска облигаций предприятий.

24 июля 2002 | ПФТС

Вот текст.
Все предложения просим направлять на наш почтовый ящик
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації випуску облігацій підприємств та інформації про їх емісію
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення встановлює порядок випуску облігацій підприємствами України (далі - емітент) та його реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
1.2. Підприємства України мають право здійснювати випуск облігацій відповідно до чинного законодавства України.
1.3. Підприємства мають право на випуск облігацій за умови повної оплати статутного фонду на момент прийняття рішення про випуск облігацій.
1.4. Акціонерне товариство має право випускати облігації на суму не більше 25 процентів від розміру статутного фонду на момент прийняття рішення про випуск облігацій і лише після повної оплати усіх випущених акцій.
1.5. Облігації не дають їх власникам право на участь в управління емітентом.
1.6. Облігації можуть випускатися іменними і на пред'явника, процентними і безпроцентними (цільовими або дисконтними), що вільно обертаються або з обмеженим колом обігу.
1.7. Облігації з обмеженим колом обігу - це облігації, первинними та наступними власниками яких можуть бути лише юридичні та/або фізичні особи, коло яких заздалегідь визначено емітентом у рішенні про випуск облігацій.
1.8. Умови випуску облігацій можуть передбачати можливість погашення випуску шляхом обміну на власні акції емітента (облігації, що конвертуються в акції). Така можливість може встановлюватися лише під час випуску та включатися в рішення про випуск облігацій, про що зазначається також в інформації про випуск облігацій (умовах випуску облігацій).
1.9. Проценти по облігаціям повинні виплачуватися в розміри та строки, встановлені рішенням про випуск, незалежно від фінансового стану емітента.
1.10. Облігації повинні мати наступні реквізити:
найменування цінного паперу - "облігація", фірмове найменування і місцезнаходження емітента облігацій; фірмове
найменування або ім'я покупця (для іменної облігації); номінальну вартість облігації;
строки погашення, розмір і строки виплати процентів (для процентних облігацій); місце і дату випуску, а також серію і номер облігації; підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, печатку емітента.
1.11. Крім основної частини до облігації може додаватися купонний лист на виплату процентів.
1.12. Купон на виплату процентів повинен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату процентів;
номер облігації, по якій виплачуються проценти; найменування емітента і рік (квартал) виплати процентів.
1.13. Емітент має право випускати забезпечені та незабезпечені облігації.
1.14.Емітент може випускати лише забезпечені облігації у випадках:
якщо строк існування емітента не перевищує один рік (з дня державної реєстрації до дня прийняття рішення про випуск облігацій);
у разі випуску облігацій господарськими товариствами (крім акціонерних товариств) на розмір, що перевищує розмір статутного фонду.
1.15.Реєстрація випуску облігацій, інформації про випуск облігацій не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.
1.16.Облігації можуть бути забезпечені гарантією або страхуванням ризику непогашення облігацій.
1.17.У разі оплати облігацій негрошовими коштами рішення про випуск облігацій повинно передбачати перелік майна, яким можуть бути оплачені облігації.
1.18. Процедура випуску облігацій включає наступні етапи:
а) прийняття емітентом рішення про випуск облігацій;
б) підготовка інформації про випуск облігацій або умов випуску облігацій;
в) реєстрація випуску облігацій та інформації про випуск облігацій (умов випуску);
г) виготовлення сертифікатів облігацій (у випадку випуску облігації у документарній формі) або оформлення глобального сертифікату (у випадку випуску облігацій у бездокументарній формі);
д) розміщення облігацій, що здійснюється в термін, що вказаний в рішенні про випуск облігацій;
е) погашення облігацій;
є) подання звіту про наслідки погашення облігацій.
1.19.У разі випуску облігацій з обмеженим колом обігу до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку подаються для реєстрації умови випуску облігацій. Емітент повинен забезпечити примірником умов випуску облігацій кожну особу, яка може бути власником цих облігацій відповідно до рішення емітента про випуск облігацій.
1.20.У разі випуску облігацій з обмеженим колом обігу, такі облігації не можуть пропонуватися для відкритого продажу.
II. РІШЕННЯ ПРО ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ
2.1. Рішення про випуск облігацій приймається органом, уповноваженим на це статутом емітента.
2.2. Рішення про випуск облігацій оформляється протоколом, що має містити відомості про:
фірмове найменування та місцезнаходження емітента облігацій;
відомості про розмір статутного фонду; відомості про господарську діяльність емітента;
службові (посадові) особи емітента (прізвище, ім'я, по-батькові та посади, що обіймають);
найменування контролюючого органу (аудиторської фірми);
дані про розміщення раніше випущених цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва із зазначенням за кожним випуском, кількості цінних паперів іменних та на пред'явника, простих та привілейованих акцій, процентних облігацій, номінальної вартості та загальної суми випуску);
мета випуску облігацій;
вид облігацій (іменні чи на пред'явника), процентні чи безпроцентні (цільові чи дисконтні), такі, що вільно обертаються чи з обмеженим колом обігу;
форма випуску облігацій (документарна або бездокументарна); загальна сума випуску;
кількість і номінальна вартість облігацій;
кількість учасників голосування;
порядок виплати доходу за облігаціями;
строки повернення коштів при відмові від випуску облігацій;
строки продажу відповідних товарів або надання відповідних послуг за цільовими облігаціями;
порядок повідомлення про випуск та розміщення облігацій; порядок оплати облігацій.
2.3. Рішення про випуск облігацій повинно бути пронумеровано, прошнуровано та засвідчено підписами керівника та печаткою емітента.
III. РЕЄСТРАЦІЯ УМОВ ВИПУСКУ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ВИПУСК) ОБЛІГАЦІЙ
3.1. Реєстрація інформації про випуск облігацій вимагається у випадках, якщо:
а) облігації пропонуються для відкритого продажу;
б) обсяг випуску облігацій перевищує (%-?) вартості активів емітента за результатами проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи на реєстрацію випуску облігацій (що передував кварталу, в якому емітентом прийнято рішення про випуск облігацій);
в) виходячи із визначеного емітентом кола осіб, які можуть бути власниками облігацій, кількість таких потенційних власників перевищує 200 (500-?) осіб.
3.2.Реєстрація інформації про випуск облігацій здійснюється уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі-реєструвальний орган) відповідно до встановленого порядку.
3.3.Емітент публікує інформацію про випуск облігацій після реєстрації її у реєструвальному органі. Інформація публікується у повному обсязі в органах преси Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України або офіційному виданні фондової біржі не менше як за 10 днів до початку підписки на облігації.
ЗАРеєстрація випуску та інформації про випуск облігацій (умов випуску) здійснюється одночасно протягом ЗО календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів до реєструвального органу.
3.5. Зареєстрована інформація про випуск облігацій (умови випуску),
зміни до інформації про випуск облігацій засвідчуються уповноваженою на це особою реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.
3.6. Один примірник зареєстрованої інформації про випуск облігацій після реєстрації повертається емітенту.
3.7. До закінчення встановленого для реєстрації терміну реєструвальний орган може вимагати надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені у документах, які надаються для реєстрації інформації про випуск облігацій (умов випуску) або випуску облігацій.
3.8. За письмовою заявою емітента термін розгляду документів продовжується, але не більше ніж на ЗО календарних днів з дати подання такої заяви.
3.9.При відмові в реєстрації випуску облігацій реєструвальний орган зобов'язаний не пізніше трьох днів з дати прийняття відповідного рішення направити емітенту повідомлення про відмову в державній реєстрації випуску облігацій, яке має містити обгрунтовані підстави відмови в державній реєстрації.
3.10.У разі відмови в реєстрації інформації про випуск облігацій (умов випуску) або випуску облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.
3.11.У разі виникнення будь-яких змін в інформації про випуск облігацій, що пропонуються до відкритого продажу, емітент повинен зареєструвати та опублікувати інформацію про зміни, що сталися, до закінчення 30-денного терміну з дня опублікування інформації про випуск облігацій у повному обсязі в органах преси Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України або офіційному виданні фондової біржі. Інформацію про зміни що сталися емітент публікує в тих самих виданнях, в яких було опубліковано інформацію про випуск облігацій.
3.12. Якщо зміни до інформації неможливо внести та опублікувати в зазначений термін, то такі зміни мають також містити відомості про перенесення строків розмьпцення облігацій.
3.8. Не допускається внесення змін та/або доповнень в рішення про випуск і в інформацію про випуск облігацій (умови випуску) в частині зменшення обсягу прав (розмір доходу, строки погашення, зміна можливості дострокового викупу, можливість конвертації облігацій в акції, тощо) по одній облігації, встановленого цим рішенням і вказаного в інформації про випуск облігацій (умовах випуску).
3.14.Реєстрація змін до інформації про випуск облігацій здійснюється реєструвальним органом протягом 7 календарних днів з дати
подання відповідних документів.
3.15.Для реєстрації змін до інформації про випуск облігацій емітент подає до реєструвального органу:
а) заяву про реєстрацію змін до інформації про випуск облігацій у довільній формі;
б) зміни до інформації про випуск облігацій;
в) протокол засідання загальних зборів (органу, уповноваженого приймати рішення про випуск облігацій), на яких було прийнято рішення про випуск облігацій.
3.16. Зміни до інформації подаються до реєструвального органу в 2 примірниках, вони повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента.
3.17. Якщо емітент користується послугами торговця цінних паперів, то зміни до інформації також засвідчуються підписом та печаткою торговця цінними паперами.
3.18. Відмова в реєстрації змін до інформації про випуск облігацій складається у разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства або порушення встановленого порядку прийняття рішення про внесення таких змін.
3.19. До реєстрації та опублікування змін до інформації про випуск облігацій емітент не має права здійснювати розміщення облігацій.
3.20.Відповідальність за достовірність інфомації, наведеної у документах, які подаються до реєструвального органу, несуть особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками.
3.21. Інформація про випуск облігацій може бути підготовлена по відношенню до одного чи декількох випусків облігацій різних серій, що розміщуються одночасно.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право здійснювати вибірково перевірку відомостей, що містяться в інформації про випуск облігацій та в інших поданих документах, а також повноважень органів емітента.
IV. РЕЄСТРАЦІЯ ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ
4.1. Емітентам забороняється здійснювати новий випуск облігацій до виконання всіх зобов'язань по попередньому випуску облігацій і до затвердження Комісією звіту про наслідки погашення облігацій.
4.2. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску облігацій здійснюється відповідно до встановленого в реєструвальному органі порядку. Повідомлення доводиться до емітентів письмово і має містити правове обгрунтування такої відмови.
У разі відмови в реєстрації випуску облігацій, усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.
4.3. Після реєстрації випуску облігацій емітенту видається свідоцтво (відповідно до додатку), яке є підставою для друкування бланків сертифікатів облігацій, якщо облігації випускаються у документарній формі.
Якщо облігації випускаються у бездокументарній формі, то свідоцтво є підставою для оформлення глобального сертифіката.
4.4.Реклама облігацій до державної реєстрації їх випуску забороняється. Реклама облігацій повинна відповідати вимогам законів та інших нормативних актів.
V. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ В РЕЄСТРУВАЛЬНИЙ
ОРГАН ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПУСК
(УМОВ ВИПУСКУ) ТА ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ
5.1. Для реєстрації випуску облігацій та інформації про їх випуск емітент подає до реєструвального органу такі документи:
а) заяву про реєстрацію випуску та інформації про випуск облігацій підприємства, згідно з додатком;
б) інформацію про випуск облігацій згідно з п.2 цього розділу. Інформація подається до реєструвального органу в двох примірниках і повинна бути пронумерована, прошнурована та засвідчена підписом керівника та печаткою емітента, а також підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми).
Якщо емітент користується послугами торговця цінними паперами щодо розміщення даного випуску облігацій, інформація також засвідчується підписом та печаткою торговця цінними паперами;
в) копію платіжного доручення про сплату державного мита за . реєстрацію інформації про випуск цінних паперів у розмірі, передбаченому чинним законодавством;
*
г) рішення про випуск облігацій, що оформлено протоколом, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, який має містити відомості, визначені в розділі III даного Положення;
г) проміжну фінансову звітність за звітний період, що передував
кварталу, в якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій, у складі балансу та звіту про фінансові результати (для банків - звіту про прибутки та збитки), засвідчену підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми);
д) довідку аудитора (аудиторської фірми) про фактичну сплату статутного фонду;
е) баланс та звіт про фінансові результати (для банків - звіт про прибутки та збитки), засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), довідку про фінансовий стан та висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій;
є) копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків цінних паперів;
ж) копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
з) документи, що підтверджують забезпечення облігацій (договір гарантії або страхування ризику у випадку, якщо забезпечення є обов'язковою умовою випуску облігацій.
5.2. Документи по забезпеченню (в залежності від забезпечення):
5.2.1. Гарантія (порука):
Установчі та фінансові документи гаранта:
копія статуту з відміткою податкової інспекції та обслуговуючого банку, завірена нотаріально, з усіма змінами та доповненнями;
копія установчого договору, завірена нотаріально, з усіма змінами та доповненнями;
копія свідоцтва про державну реєстрацію;
баланси: річний та на останню звітну дату, підписані уповноваженими особами та завірені печаткою;
звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за останній звітний період, підписані уповноваженими особами та завірені печаткою.
Копія договору між емітентом та гарантом. 5.2.2.Страхування ризику непогашений облігацій:
Договір емітента зі страховою компанією про страхування ризику непогашений облігацій;
Установчі та фінансові документи страхової компанії:
копія статуту з відміткою податкової інспекції та обслуговуючого банку, завірена нотаріально, з усіма змінами та доповненнями;
копія установчого договору, завірена нотаріально, з усіма змінами та доповненнями;
копія свідоцтва про державну реєстрацію.
Копія ліцензії на ведення страхової діяльності з переліком видів страхування.
5.3.В інформацію про випуск облігацій повинні бути включені такі відомості:
а) характеристика емітента, а саме:
повне та скорочене (у разі наявності) найменування;
місцезнаходження, номери телефонів та факсу або електронної пошти емітента;
дата заснування; предмет та цілі діяльності; розмір статутного фонду;
чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи);
чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, у якому подаються документи (для акціонерних товариств);
б) дані про посадових осіб емітента, а саме голову та членів виконавчого органу, голову та членів ради (спостережної ради) товариства, голову ревізійної комісії та головного бухгалтера: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа займає на основному місці роботи;
в) відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів (за згодою цих членів виконавчого органу);
г) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії;
г) відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо;
д) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж
10% статутного фонду, у тому числі про дочірні підприємства, філії та представництва емітента;
е) опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій, а саме дані про:
обсяг основних видів продукції, послуг або робіт, що здійснює емітент;
ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент;
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента; політику щодо досліджень та розробок;
є) можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента;
ж) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки;
з) проміжна фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій, у складі балансу та звіту про фінансові результати (для банків - звіту про прибутки та збитки);
й) баланс та звіт про фінансові результати (для банків ~ звіт про прибутки та збитки) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій;
і) дані про випуск облігацій:
дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій;
найменування органу, який прийняв рішення;
загальна номінальна вартість облігацій, що пропонується до продажу;
мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій, джерела погашення та виплати доходу за облігаціями (конкретні обсяги, напрями використання);
наявність та вид забезпечення;
зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску облігацій, для покриття його збитків;
кількість облігацій за видами та категоріями (іменні або на пред'явника, процентні або безпроцентні (цільові, дисконтні);
форма випуску облігацій (документарна або бездокументарна);
перелік засновників товариства (для господарських товариств); права, що надаються власникам облігацій;
можливість та умови конвертації облігацій в акції (для акціонерних товариств);
номінальна вартість облігацій;
серії та порядкові номери облігацій;
адреси місць, дати початку та закінчення продажу облігацій;
адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій та виплати доходу за ними (продажу товарів або надання послуг);
за безпроцентними облігаціями - відомості щодо умов запланованого продажу товарів (надання послуг), з урахуванням вимог статті 13 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу";
умови (такі, що вільно обертаються чи з обмеженим колом обігу) та термін обігу облігацій;
дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (у разі можливості дострокового погашення облігацій);
запланований курс продажу облігацій (окремо - на біржах, позабіржових торговельно-інформаційних системах та позабіржовому ринку);
докладний опис порядку оплати облігацій із зазначенням найменування банківської установи та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації;
найменування торговця цінними паперами (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення даного випуску) із зазначенням повної назви, місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі діючого дозволу;
за процентними облігаціями - заплановані проценти, метод обчислення, порядок виплати доходів та погашення, здійснення операцій і депонування;
ї) перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним випуском кількості цінних паперів іменних та на пред'явника, простих та привілейованих акцій, процентних та безпроцентних облігацій, номінальної вартості та загальної суми випуску);
й) кількість акцій (розмір частки в статутному фонді), що перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, що
мають у статутному фонді частку, що перевищує 10%;
к) відомості про реєстратора (при документарній формі) або депозитарій (при бездокументарній формі) із зазначенням повної назви, місцезнаходження, номерів телефонів та /або факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі дозволу на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (номера дозволу на здійснення депозитарної діяльності);
л) дані про відповідальних за інформацію про випуск цінних паперів осіб (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, посада; для юридичних осіб - повна назва, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ);
м) дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента);
н) дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента (назва аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, номер ліцензії Аудиторської палати України та дата її одержання).
5.4.В Умови випуску облігацій (у разі, коли обов'язкова реєстрація інформації не вимагається) повинні бути включені відомості, визначені в п.5.3. даного Положення, крім пп.в),и),ї),й).
5.5.Якщо щодо емітента чи його правового попередника протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій, було порушено провадження у справі про банкрутство або застосовувалися заходи із санації, то в інформації про випуск облігацій слід указати також ці відомості.
5.6.У випадку, якщо у відповідності з даним Положенням реєстрація випуску облігацій повинна супроводжуватися реєстрацією інформації про випуск облігацій, в реєструвальний орган подається інформація про випуск облігацій.
5.7.Для реєстрації інформації про випуск облігацій та випуску облігацій банківські установи подають баланс, звіт про прибутки та збитки за відповідними формами, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.12.97 №436 "Про затвердження Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України" (із змінами та доповненнями). В інформацію про випуск облігацій, яка відповідно до вимог статті 23 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" підлягає обов'язковому опублікуванню, банківськими установами повинні бути включені відповідні дані з балансів за формою №11 (місячна) або 1-КБ (місячна) (відповідно до постанови Правління Національного банку України від 12.12.97 №436 "Про затвердження Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України" (із змінами та
доповненнями)), які є чинними на останню дату проміжного звітного періоду, у якому подаються документи.
VI. ЗВІТ ПРО НАСЛІДКИ ПОГАШЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ ТА СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ
6.1.Не пізніше ніж через 10 календарних днів після погашення облігацій емітент подає до реєструвального органу звіт про наслідки погашення облігацій, у якому обов'язково зазначаються:
дати початку та закінчення погашення облігацій (для цільових облігацій - - зазначення товару (послуги), яким проводилось погашення облігацій);
кількість погашених облігацій (із зазначенням номерів та серій);
суму, на яку погашені облігації;
- проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями (для процентних облігацій).
6.2.У разі, якщо погашено всі облігації випуску або, якщо жодної облігації не розміщено, реєструвальний орган скасовує реєстрацію випуску облігацій.
6.3.Звіт про наслідки погашення облігацій подається до реєструвального органу в одному примірнику. Він повинен бути засвідчений підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми). Якщо емітент користувався послугами торговців цінними паперами щодо розміщення даного випуску облігацій, то звіт про наслідки погашення облігацій також засвідчується підписом та печаткою торговця цінними паперами.
6.4.При поданні звіту емітент також подає до реєструвального органу заяву, примірник друкованого органу з публікацією інформації про випуск облігацій та зміни до інформації (у разі їх реєстрації), оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
6.5 .При випуску облігацій у бездокументарній формі звіт про наслідки погашення облігацій також засвідчується підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску облігацій, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів.
б.б.Якщо жодна облігація не була продана, то емітент не пізніше 10 календарних днів після закінчення строку продажу облігацій подає до реєструвального органу довідку із зазначенням місця, дати початку та
закінчення строку продажу облігацій. Довідка повинна бути засвідчена підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми). Якщо емітент користувався послугами торговця цінними паперами щодо розміщення даного випуску облігацій, то така довідка також зсвідчується підписами торговця цінними паперами.
6.7.Після надходження зазначених документів начальник управління корпоративних фінансів (згідно з повноваженнями, встановленими Комісією) видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій.
6.8.Прес-центр Комісії протягом п'ятнадцяти робочих днів від дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій забезпечує опублікування повідомлення про скасування реєстрації випуску облігацій в одному з друкованих видань Комісії.
(?)6.9.3нищення сертифікатів облігацій та глобального сертифіката випуску облігацій здійснюється емітентом на підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій у порядку, встановленому чинним законодавством.
VII. ПРИЗУПИНЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ
7.1. У випадку порушення емітентом вимог законодавства України, цього Положення та інших нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі виявлення в документах, на підставі яких був зареєстрований випуск облігацій, недостовірної інформації, Комісія має право зупинити розміщення облігацій до усунення виявлених порушень на підставі пункту 5 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".
Таке рішення може бути оскаржено в судовому порядку.
Т.З.Реєструвальний орган не пізніше наступного дня після прийняття рішення про зупинення розміщення облігацій направляє повідомлення про це емітенту.
Протягом 7 днів з моменту отримання повідомлення емітент зобов'язаний опублікувати інформацію про зупинення розміщення випуску облігацій.
7.4.Емітент та торговці цінними паперами зобов'язані зупинити розміщення облігацій негайно після отримання повідомлення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення випуску облігацій. Обов'язок щодо повідомлення торговців цінними паперами та інших професійних учасників ринку цінних паперів про зупинення
розміщення випуску облігацій покладається на емітента.
7.5.Розміщення облігацій може бути поновлено тільки за письмового дозволу органа, який прийняв рішення про зупинення розміщення облігацій.
7.6.У випадку порушення вимог даного Положення професійними учасниками ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку або інший уповноважений нею ліцензійний орган має право призупинити дію чи анулювати ліцензію на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Поделиться:

Похожие новости:
×